Lesvoorwaarden

Home/Over Roelof Meijer/Lesvoorwaarden

 Artikel 1

De Rijschool moet zich aan de volgende afspraken houden:

 1. Je krijgt les van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). Zo heeft hij onder andere een geldige bevoegdheidspas die hij op verzoek moet kunnen tonen.
 2. Je legt het rijexamen in principe af met de  motor waarmee je ook de lessen hebt gevolgd. Het kan echter ook gebeuren door onvoorziene omstandigheden dat het examen wordt afgelegd met een andere  motor van een zelfde of gelijkwaardig type.
 3. De rijles moet ook volledig als zodanig worden benut. Dus de instructeur gaat niet in jouw lestijd boodschappen doen, koffiepauze houden of andere zaken doen die niets met rijles te maken hebben. Mocht dit toch voorkomen, dan in overleg met de leerling en zonder dat dit ten koste gaat van de totale lestijd.
 4. Als je instructeur te laat is wordt er toch een lesuur gereden, is dit niet mogelijk dan houd je de verloren tijd tegoed.
 5. De rijschool draagt er zorg voor dat er een goede verzekering is afgesloten, waarin de aansprakelijkheid naar jou toe als er iets gebeurt verzekerd is.

 Artikel 2

Ook jij moet je aan enkele afspraken houden:

 1. Zorg ervoor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om je die rijles toch in rekening te brengen.
 2. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als je binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft de rijschool het recht je deze les toch te laten betalen. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in deze 48 uur niet meegerekend. Afzeggen kan mondeling gedaan worden, maar ook telefonisch, via mail, sms, of d.m.v. een boodschap op het antwoordapparaat van de rijschool, mits op tijd.
 3. Probeer telefonisch contact met de rijschool zo veel mogelijk na 20:00 uur te maken. Het is voor de leerling die aan het lessen is namelijk niet prettig als de instructeur tijdens de les voortdurend gebeld wordt.
 4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je een dringende reden hebt waardoor redelijkerwijs niet van je verwacht kan worden dat je de rijles betaalt. Dit is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in je naaste familie (t/m de 2e graad) en de begrafenis of crematie moet nog plaatsvinden, of als je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, zonder spoed ziekenhuisopname of vakantie.
 5. De instructeur is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook goed naar hem en volg alle aanwijzingen goed op. En als je iets niet begrijpt gewoon vragen, vragen, vragen daar word je wijzer van.
 6. Maak het overeengekomen lesschema af en probeer niet tussentijds ineens eerder examen te gaan doen, het kan zijn dat dan niet alle examenonderdelen voldoende zijn voorbereid. De instructeur heeft een inschatting gemaakt van het aantal lessen dat je nodig hebt tot aan het examen, dus niet kort voor het examen een aantal lessen afzeggen en dan slecht voorbereid afrijden.

 Artikel 3

Over de betaling van de lessen en examens gelden ook enkele regels.

 1. De rijschool mag een vergoeding van je vragen voor administratiekosten en voor andere kosten die gemaakt worden zoals in- en uitschrijving en examens voor je regelen.
 2. Het is gebruikelijk dat je per rijles contant betaalt en dat je bij het ontvangen van boeken en ander materiaal contant hiervoor betaalt. Je mag ook per bank betalen als je bijvoorbeeld een lespakket afneemt, houd je dan wel aan de uiterste betaaltermijn op de factuur, je krijgt namelijk korting op een pakket, met als voorwaarde dat je vooraf betaalt. Voor examens krijg je een factuur, deze kun je overmaken of contant afrekenen.
 3. Het kan gebeuren dat de lestarieven, terwijl je al lessen volgt, door de rijschool worden verhoogd. Je hebt dan het recht om zonder extra kosten met de opleiding te stoppen, mits je binnen twee weken nadat je van de verhoging hebt gehoord, schriftelijk kenbaar hebt gemaakt dat je met de lessen wilt stoppen.
 4. Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
  • Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvang je 4 weken na de achterstand een factuur. Tevens zullen de al ingeplande lessen worden opgeschort c.q. verwijderd tot dat je betaling binnen is.
  • De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van EUR 15,- administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen verstreken zijn na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
  • Als er in een bepaalde maand niet of gedeeltelijk wordt betaald dan moet na deze maand het restant in een keer worden betaald, er kan dus niet gedeeltelijk worden afgelost op openstaande betalingen, de schuld zou dan alleen maar verder oplopen. Misschien is het dan verstandiger om maar een poosje te stoppen met lessen tot de financiën weer op orde zijn.
  • Gelukkig komt het zelden voor dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter wél voorkomen, weet dan, dat de rijschool een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij die je zelf moet dragen.

 Artikel 4

Rij(her)examen

 1. We gaan er van uit dat je bij de examenaanvraag samen met de instructeur alle benodigde papieren hebt ondertekend en ingeleverd en dat het examen is betaald.
 2. Stel dat jouw examen niet doorgaat dan geldt het volgende:
  Als je niet of te laat op een examen verschijnt vanwege oorzaken, die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen. Je moet die kosten bijvoorbeeld dragen als jouw examen niet kan doorgaan omdat je dan met vakantie bent, tenzij je bij de aanvraag van het examen de vakantiedata aan de rijschool hebt doorgegeven. Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste, geldige documenten kon tonen, moet je de kosten van een nieuw examen zelf dragen.

 Artikel 5

Annulering examen

 1. Stel je voor dat het examen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen.
 2. Als je te maken krijgt met een sterfgeval in de familie t/m de 2e graad, of als je zelf ernstig ziek wordt dan kun je d.m.v. een speciaal formulier een deel van de examenkosten terugkrijgen.
 3. Als het lesvoertuig door bijvoorbeeld een onverwacht defect niet tijdens het examen kan worden kan worden gebruikt, en er is ook geen andere lesvoertuig van het zelfde of gelijkwaardige type voorhanden zijn de kosten van het nieuwe examen voor de rijschool.
 4. Als de examinator het lesvoertuig afkeurt omdat er iets niet in orde is en er is ook geen ander lesvoertuig van het zelfde of gelijkwaardige type voorhanden zijn de kosten van een nieuw examen voor de rijschool.

 Artikel 6

Stoppen met de lessen

Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding.

 1. Als je geen vast aantal lessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding stoppen, waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn van 2 weken, deze opzegging moet schriftelijk gebeuren, mag ook via email.
 2. Heb je wél een vast aantal lessen of een vaste lesperiode (bijvoorbeeld een pakketopleiding) afgesproken, dan kun je alleen stoppen met lessen als je hiervoor een ernstige reden hebt. Het moet dan zo zijn, dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat je de opleiding voortzet. Als je dan kunt stoppen dan dien je wél te betalen:
  • het geld van de lessen die gereden zijn;
  • de administratiekosten;
  • het door de rijschool al betaalde examengeld aan het CBR.
 3. Mocht je alles vooraf betaald hebben, dan restitueert de rijschool je jouw lesgeld, verminderd met:
  • de lessen die al gereden zijn;
  • de administratiekosten;
  • het door de rijschool al betaalde examengeld aan het CBR.
 4. Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeengekomen lessen of met het geven van lessen over de overeengekomen periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als jouw rijschool zo’n ernstige reden hiervoor heeft, dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. Je mag dan natuurlijk van de rijschool verwachten dat er duidelijk wordt gemaakt waarom er besloten is om te stoppen. Had je al lessen vooruit betaald, dan moet de rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan je terugbetalen.
 5. Als je geslaagd bent voor het rijexamen en je hebt nog lessen tegoed uit een pakket, dan zal de rijschool het restant terugbetalen.

 Artikel 7

Vrijwaring, wie is er verantwoordelijk voor schades of bekeuringen.

Hier wordt onderscheid gemaakt tussen autorijles en motorrijles.

 1. Tijdens de autorijles is de instructeur de feitelijke bestuurder en tijdens de motorrijles is de leerling de feitelijke bestuurder en is dus zelf verantwoordelijk voor zijn gedragingen in het verkeer.
 2. Stel dat je tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto dan gelden de volgende voorwaarden;
  • De rijschool kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. De rijschool draagt zelf het risico.
  • Tijdens de motorrijlessen ben je zelf verantwoordelijk bij bovengenoemde overtredingen en ook voor de beslissingen die je neemt in het verkeer, mocht het tot het een aanrijding komen. Ook behoor je tijdens de les je rijbewijs bij je te dragen, indien je dit niet bezit moet je het theoriecertificaat bij je hebben.
  • Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat je onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld.
  • Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles je rijvaardigheid beïnvloedt wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kun je aansprakelijk worden gesteld bij een aanrijding. Neem altijd contact op met de rijschool als je degelijke medicijnen moet gaan gebruiken.
 3. De rijschool zal je vragen of je een ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Die kun je bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter bent gedaagd omdat je dronken op de (brom)fiets reed. Dit geldt ook voor motorrijlessen als je een ontzegging voor de auto hebt. Je mag dan geen lesvoertuig meer besturen. Als je dan niet de waarheid hebt verteld en je neemt toch rijlessen, dan ben jij aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.

Op het inschrijfformulier wordt je gevraagd voor bovenstaande voorwaarden te tekenen.

Mocht er over bovenstaande lesvoorwaarden onduidelijkheden ontstaan neem dan s.v.p. contact op met de instructeur !
Rest mij alleen nog jullie allemaal veel succes te wensen met de opleiding en examens.
Roelof Meijer
Fun on Wheels motorrijschool Roden